E

EllipSys2VTK

Reading EllipSys files into VTK/PyVista